Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.12.2015 12:07

ZP.271.1.111.2015

35
Zakup i dostawa do siedziby Urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi
Termin składania ofert upłynął: 09.11.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zakup i dostawa do siedziby Urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi” (nr sprawy: ZP.271.1.111.2015).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 9.11.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Alltech Sp. j.

Zdzisław Pająk, Artur Pająk

 ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

74.811,06 zł

99,14 pkt

 

II.

ECONNECT sp. z o.o.

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

74.169,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, cena oferty brutto: 74.169,00 zł .

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 03.12.2015 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2015 12:07
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta