Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.12.2012 12:43

Rozstrzygnięto ZP.2711.101.2012

6
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czystej w Opaczy Małej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.101.2012

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czystej w Opaczy Małej”.

 

  • Liczba ofert złożonych - 3:
     

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY BRUTTO (za 1 miesiąc)

 

 

UWAGI

 

 

I.

VERTIKAL Błażej Binienda

ul. Droga Hrabska 8d

05-090 Falenty Nowe

 

56 580,00 zł

 

Bez uwag

 

II.

Projektowanie Dróg i Ulic

Tadeusz Błoński

ul. Waryńskiego 9/32

00-655 Warszawa

 

63 960,00 zł

 

Bez uwag

 

III.

COMPLOT Usługi Projektowe

ul. Kormoranów 34

05-420 Józefów

 

61 500,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na fakt iż kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr I złożona przez VERTIKAL Błażej Binienda, z siedzibą w Falentach Nowych, ul. Droga Hrabska 8d.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 56 580,00 zł

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 19.12.2012 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Karolina Mąkal