Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.11.2012 13:41

Rozstrzygnięto ZP.2711.78.2012

9
Wykonanie cieku odwadniającego w ciągu ulicy Kuropatwy w m. Pęcice Małe Gmina Michałowice na odcinku od ul. Bażantów do ulicy Komorowskiej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.78.2012

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie cieku odwadniającego w ciągu ulicy Kuropatwy w m. Pęcice Małe Gmina Michałowice na odcinku od ul. Bażantów do ulicy Komorowskiej”.
 

  • Liczba ofert złożonych - 2:
     

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY BRUTTO

 

 

UWAGI

 

 

I.

WALD-BUD Sp. z o.o.

ul. Szkolna 38 A

05-816 Michałowice

 

36.106,32 zł

 

Bez uwag

 

II.

P.H.U. Transport-Sprzęt-Roboty Drogowe

Tomasz Zenon Pietruszka

ul. Lipowa 9/29

05-800 Pruszków

 

34.194,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.

Ze względu na fakt, iż kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr II złożona przez Pana Tomasza Zenona Pietruszkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. Transport-Sprzęt-Roboty Drogowe Tomasz Zenon Pietruszka, z siedzibą w Pruszkowie, ul Lipowa 9 m. 29.

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 16.11.2012 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Karolina Mąkal