Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.09.2016 10:06

ZP.271.1.100.2016

31
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”
Termin składania ofert upłynął: 21.09.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze  zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Świadczenie usług w  zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” (nr sprawy: ZP.271.1.100.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.09.2016 r., do godz. 1200 wpłynęła
1 oferta.

 

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

 LICZBA PUNKTÓW W KRYT. CENA

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

Metodologia przygotowania Lokalnego programu Rewitalizacji

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

 

I.

Contract Consulting Sp. z o.o.

ul. Rakowicka 30/2

31-521 Kraków

Część I

 

44.257,86 zł

Część II

 

29.505,24 zł

Część III

 

36,90 zł

55 pkt

27 pkt

82 pkt

Łączna cena brutto

 

73.800,00 zł

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Wykonawcę Contract Consulting Sp. z o.o., ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 28.09.2016 10:06
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2016 10:06
Wyświetleń: 31
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki