Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.10.2016 12:25

ZP.271.1.113.2016

24
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i rozbudowę systemów odwadniających w drogach gminnych
Termin składania ofert upłynął: 21.10.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i rozbudowę systemów odwadniających w drogach gminnych” (nr sprawy: ZP.271.1.113.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.10.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
3 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Biuro Inżynierskie

Marcin Płużyński

ul. Laskowa 5

05-600 Grójec

67.650,00 zł

96.36 pkt

 

II.

Biuro Usług Projektowych

„KANPRO”

inż. Jan Wojcieski

ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11

03-752 Warszawa

68.880,00 zł

94.75 pkt

 

III.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„SATMAL”

ul. Kolejowa 84a

05-120 Legionowo

65.190,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SATMAL”, ul. Kolejowa 84a, 05-120 Legionowo.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

                                                

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

 

Data publikacji: 28.10.2016 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2016 12:25
Wyświetleń: 24
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki