Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.11.2016 10:37

ZP.271.1.127.2016

50
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 25.11.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.127.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 25.11.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

VERTIKAL Sp. z o.o.

ul. Janiszowska 14

02-264 Warszawa

67.035,00 zł

89.45 pkt

 

II.

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego

„ToMaR-DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j.

ul. Mełgiewska 38B/14

20-234 Lublin

59.962,50 zł

100 pkt

 

III.

Pracownia Projektowa ROADWAY

Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15 B

04-672 Warszawa

52.398,00 zł

Oferta odrzucona

 

IV.

STUDIO LARGO S.C.

Rozalin, ul. Parkowa 33A

05-831 Młochów

63.775,50 zł        (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)

Oferta odrzucona

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę STUDIO LARGO S.C., Rozalin, ul. Parkowa 33A, 05-831 Młochów – treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę nr III złożoną przez Wykonawcę Pracownia Projektowa ROADWAY Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15B, 04-672 Warszawa – Wykonawca odstąpił od udziału w konkursie ofert.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j., ul. Mełgiewska 38B/14, 20-234 Lublin.

 

 Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

                                                

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Data publikacji: 30.11.2016 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2016 10:38
Wyświetleń: 50
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki