Urząd Gminy Michałowice
08.12.2015 14:38

ZP.271.1.123.2015

18
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolidującej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w
ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii i ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 02.12.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolidującej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii i ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.123.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 02.12.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Zbigniew Bąkiewicz

ul. Daniłowskiego 1 a

05-820 Piastów

 

43.050,00 zł

 

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Pana Zbigniewa Bąkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zbigniew Bąkiewicz, ul. Daniłowskiego 1 a, 05-820 Piastów.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 08.12.2015 14:38
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 14:39
Wyświetleń: 18
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki