Urząd Gminy Michałowice
31.12.2015 13:21

ZP.271.1.139.2015

23
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.139.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 29.12.2015 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

w formie miesięcznego ryczałtu

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

„Clipper” Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa

2.494,80 zł

Oferta odrzucona

 

II.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

1.986,03 zł

58,65 pkt

 

III.

WC SERWIS Sp. z o.o. sp. k.

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

1.164,88 zł

100 pkt

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I Wykonawcy: „Clipper” Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa – oferta podlega odrzuceniu, jest niekompletna i nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Wykonawcę: WC SERWIS Sp. z o.o.,
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 31.12.2015 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2015 13:21
Wyświetleń: 23
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki