Urząd Gminy Michałowice
27.01.2016 15:04

ZP.271.1.16.2016

31
Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia placów na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 26.01.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia placów na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.16.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 26.01.2016 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Firma „ŚWIĘCKI” – Andrzej Święcki

ul. Przejazdowa 27 A

05-800 Pruszków

144.407,04  zł

100 pkt

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: Firma „ŚWIĘCKI” – Andrzej Święcki, ul. Przejazdowa 27 A, 05-800 Pruszków. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.01.2016 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016 15:04
Wyświetleń: 31
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki