Urząd Gminy Michałowice
18.03.2016 15:21

ZP.271.1.26.2016

58
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boiska Orlik oraz mycie nawierzchni poliuretanowych na placach zabaw w Gminie Michałowice
Termin składania ofert: 25.02.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boiska Orlik oraz mycie nawierzchni poliuretanowych na placach zabaw w Gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.26.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 25.02.2016 r., do godz. 1100 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

RYMIX-BIS S.A.

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

37.888,92 zł

Oferta odrzucona

 

II.

PROSPORTIS Sp. z o.o.

ul. Ludwika Waryńskiego 9

00-655 Warszawa

16.470,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Wykonawcę PROSPORTIS Sp. z o.o., ul. Ludwika Waryńskiego 9, 00-655 Warszawa.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę RYMIX-BIS S.A., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa -  na podstawie pkt IX. ppkt. 10 zapytania ofertowego - Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny w zw. z  pkt. VIII ppkt. 3 Zapytania ofertowego – Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 18.03.2016 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016 15:21
Wyświetleń: 58
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki