Urząd Gminy Michałowice
27.08.2014 15:43

ZP.2711.59.2014

38
Usługi monitoringu prawidłowej realizacji projektu w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r., zakupionej w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 13.08.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.59.2014

 

            Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Usługi monitoringu prawidłowej realizacji projektu w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r., zakupionej w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 8.11.2013 r.).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 13.08.2014 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

I.

Euro Projekt Services Usługi Wspierające Biznes i Innowacje

ul. Kopernika 19,

90-503 Łódź

 

27.552,00 zł

 

 

 

II.

Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami Jadwiga Silarska

ul. Karpacka 34/1,

45-072 Opole

 

153.299,82 zł

 

 

 

III.

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

ul. Królewiecka 215,

82-300 Elbląg

 

78.849,44 zł

 

 

IV.

TAXCO CONSULTING

Jarosław Michalak

ul. Paczkowska 6,

60-171 Poznań

 

39.984,00 zł

 

V.

CAPITAL PARTNER Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 27,

91-214 Łódź

 

155.432,60 zł

 

VI.

WIGE Consulting Sp. z o.o.

ul. Namysłowska 6 C lok. 27,

03-145 Warszawa 

 

36.900,00 zł

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Euro Projekt Services Usługi Wspierające Biznes I Innowacje ul. Kopernika 19, 90-503 Łódź, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 27.552,00 zł.

 

 

 

(-) Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.08.2014 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Mąkal