Urząd Gminy Michałowice
24.10.2014 14:54

ZP.2711.77.2014

40
Wykonanie koncepcji z analizą programowo – funkcjonalno – przestrzenną możliwości i zakresu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Przedszkola w Michałowicach przy ul. Szkolnej 13, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 10.10.2014 godzina: 09:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.77.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie koncepcji z analizą programowo – funkcjonalno – przestrzenną możliwości i zakresu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Przedszkola w Michałowicach przy ul. Szkolnej 13, ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

 

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 10.10.2014 r., do godz. 1200 wpłynęło 5 ofert.

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr V złożoną przez architekt Magdę Musiał – firma WMA Architekci sp. z o.o. ul. Narbutta 11 lok. 3,02-536 Warszawa, która zaoferowała za wykonanie zamówienia kwotę brutto  23.000,00 zł.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 24.10.2014 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 40
Autor: Karolina Mąkal