Urząd Gminy Michałowice
11.09.2014 12:18

ZP.2712.55.2014

41
Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej w Granicy, gm. Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 29.08.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.55.2014 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej w Granicy, gm. Michałowice”. Numer ogłoszenia BZP: 175045 – 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 r.

W terminie składnia ofert tj. do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych „SAWBED” Stanisław i Włodzimierz Cupriak Sp. Jawna

ul. Orląt Lwowskich 56/10,

02-495 Warszawa

 

79.951,60 zł

 

 

 

96.81 pkt

 

 

II.

USŁUGI BUDOWLANE Waldemar Grądzki

ul. Szaniec 5,

05-502 Gołków

 

77.404,27 zł

 

 

100 pkt

 

 

III.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3A lok. 2,

05-800 Pruszków

 

99.595,88 zł

 

77.71 pkt

 

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez USŁUGI BUDOWLANE Waldemar Grądzki ul. Szaniec 5, 05-502 Gołków, cena oferty brutto: 77.404,27 zł.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Z uwagi na powyższe podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 18 września 2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Z poważaniem

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 11.09.2014 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 41
Autor: Karolina Mąkal